محتواهای مرتبط با هشتگ #افتتاح
 سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸     ۱۰:۵۳:۱۴
 سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸     ۱۱:۳۵:۳۵
 یکشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۹     ۱۴:۱۴:۱۸
 پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹     ۱۴:۵۴:۵۰