چچ

خدمات چک

خدمات چک :
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که در نزد محال علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

انواع چک :

  • چک عادی
  • چک تائید شده
  • چک تضمین شده

چک عادی:
چکی است که اشخاص عهده حساب جاری خود نزد بانک محال علیه صادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده چک ندارد.

چک تایید شده:

چکی است که اشخاص عهده حساب جاری خود نزد بانک محال علیه صادرو بانک محال علیه پرداخت وجه آن را تایید مینماید.

چک تضمین شده:
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

انواع چک تضمین شده:

  • چک بین بانکی :

این چک بنا به درخواست مشتری توسط یکی از شعب بانک ،جهت واریز به حساب معینی نزد یکی از شعب سایر بانکها (اتاق پایاپای) صادر می گردد. بانک مبلغ وجه را بصورت نقد وصول و یا از حساب مشتری برداشت می نماید و یک فقره چک با رمز مشخص ،عهده یکی از شعب بانکهای فوق الذکر صادر و به مشتری تحویل می نماید.این چکها به محض ارائه و تایید رمز به حساب معرفی شده در شعبه مقصد واریز می گردد.

  • چک بانکی :

چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده ازرمز مخصوص صادر و در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد. لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجهاشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

آدرس کوتاه شده: