چچ

کارت مرابحه

تعریف:

کارت اعتباری است که موسسه اعتباری می‌تواند به‌وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط ازجمله آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه تا حداکثر سقف قابل اختصاص به مشتری تسهیلات مرابحه اعطا نماید تا با استفاده از کارت اعتباری جهت خرید اموال و دریافت خدمات مورداستفاده قرار گیرد.
مدت و شرایط اعطای کارت مرابحه مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

آدرس کوتاه شده: