چچ

مزارعه

تعریف:

مزارعه قراردادی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به‌طرف دیگر (عامل) می‌دهد تا در زمین مذکور زراعت کند و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم شود. بانک‌ها می‌توانند به‌منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی به‌عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آن‌ها بوده یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند، طبق قرارداد مزارعه واگذار نمایند.
مزارعه را می‌توان یکی از روش‌های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست، بانک‌ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می‌توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند. قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد، در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است، بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برسانند در این حالت موضوع در قرارداد ذکر خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: