جستجوی مدارک مورد نیاز مربوط به مصاحبه شوندگان هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور
نکات مهم:
  • به همراه داشتن مدارک مشروحه ذیل درروز مصاحبه الزامی می باشد.
  • تصویر کارنامه دعوت به مصاحبه (پرینت گرفته شده از سایت سازمان سنجش کشور)
  • اصل شناسنامه داوطلب
  • اصل کارت ملی داوطلب
  • اصل مدرک تحصیلی و یا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه
  • اصل کارت پایان خدمت متقاضی(آقایان)
  • درصورت د ارا بودن هریک از مدارک مشروحه در جدول ذیل ارائه اصل و کپی گواهینامه معتبر در زمان مصاحبه الزامی می باشد. بدیهی است درصورت عدم ارائه مدارک یاد شده در زمان انجام مصاحبه ، امکان پذیرش و یا ثبت امتیازات مربوط به این گواهینامه ها پس از انجام مصاحبه به هیچ وجه میسر نبوده و مسئولیت ناشی از عدم ارائه مدارک برعهده شخص متقاضی می باشد.

1- برگزیدگان علمی دانشجویی 2- مقالات 3- کتاب 4- کسب مقام در جشنواره‌های علمی و یا هنری
5- مدارک زبان معتبر 6- 7- 8-

  • با توجه به ضرورت های ابلاغی درخصوص رعایت پروتکل های بهداشتی حضور داوطلب راس ساعت تعیین شده درمحل مصاحبه الزامی میباشد ( از حضورقبل و یا بعد از ساعت معین شده به شدت خودداری نمایید).
  • عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از سایرمراحل استخدامی می باشد.
  • انجام مصاحبه به منزله پذیرش نهایی داوطلب نبوده و اسامی پذیرفته شدگان نهایی متعاقبا از سوی سازمان سنجش کشور اطلاع رسانی خواهد شد.