چچ
تسهیلات خرد

تسهیلات خرد

جزئیات تسهیل سازی ارائه خدمات پرداخت تسهیلات خرد

با عنایت به منویات ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ 1400/10/27 با مدیران عامل بانک ها و حسب نامه شماره 62/180492 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخصوص تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی که حقوق ماهانه خود را از بانک توسعه تعاون دریافت می نمایند، بدینوسیله مقرر گردید، پرداخت تسهیلات در دو سطح:

1) تا سقف 500 میلیون ریال

2) از 500 میلیون ریال تا 1000 میلیون ریال در چارچوب شرایط توافق شده فیمابین «معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی» و «بانک ها» با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات اعتباری و مدیریتی بانک و بر مبنای اعتبارسنجی و با اخذ حداقل تضامین و وثایق از ابتدای بهمن ماه سال جاری با رعایت ملاحظات و الزامات مدیریتی و رعایت سقف مصارف و منابع بانک، نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب صدور کارت اعتباری تا سقف 1.000 میلیون ریال به شرح مفاد مندرج در جداول ذیل صورت پذیرد.

ردیف مبلغ تسهیلات مشمولین بند 1 مشمولین بند 2 مشمولین بند 3 سایر شرایط
1 تاسقف 500 میلیون ریال بدون ضامن با نامه کسر از حقوق بدون ضامن بانامه کسر از حقوق با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا و احراز توان بازپرداخت تسهیلات
2 از 500 میلیون ریال تا سقف 1000 میلیون ریال بدون ضامن بانامه کسر از حقوق با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم الاجرا و احراز توان بازپرداخت تسهیلات

تبصره: ضروری است احراز توان بازپرداخت به گونه ای صورت پذیرد که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسورات قانونی، امکان بازپرداخت اقساط را در سررسید داشته باشد.

بند1
شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی (شامل:وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و... و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک) که واریز حقوق ماهانه ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و حائز رتبه اعتباری گروه A و B وC در سامانه اعتبارسنجی ایران می باشند.
بند2 کارکنان سایر شرکت­های بخش خصوص به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوق ماهانه ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و حائز رتبه اعتباری گروه A و B در سامانه اعتبارسنجی ایران می باشند.
بند3 کارکنان سایر شرکت­های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوق ایشان نزد بانک توسعه تعاون بوده و حائز رتبه اعتباری گروه C در سامانه اعتبارسنجی ایران می باشند.

گفتنی است سامانه نظارت مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی bazresi.mefa.ir ، سامانه رسیدگی به شکایات بانک توسعه تعاون به نشانی ttbank.ir/complaints و نیز شماره تلفن‌های 61032357 - 61032612 - 61032365(021) بانک توسعه تعاون آماده رسیدگی به شکایات در این زمینه است.

سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان

آدرس کوتاه شده: