ثبت درخواست اعطای تسهیلات و یا ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان

مشخصات درخواست

مشخصات فردی

حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;

مشخصات شرکت

حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;
حاکثر حجم فایل : 2 مگابایت
فایلهای مجاز jpg;gif;pdf;doc;docx;

مشخصات مدیرعامل

مشخصات هیات مدیره ( مشخصات 2 نفر عضو هیات مدیره اجباری و تا 5 نفر اختیاری می باشد)

افزودن عضو هیات مدیره جدید

لازم به ذکر می‌‎باشد ارائه درخواست و مدارک فوق، تایید و تعهدی جهت اعطای تسهیلات نمی‌باشد و بررسی نهایی پرونده توسط کارشناس مربوط در شعب انجام می‌پذیرد.برای درخواست های اشخاص حقوقی ، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیر فاقد تعهدات غیر جاری و چک برگشتی باشند.