چچ

بسته رونق تعاون ( ویژه تعاونی های مصرف و خدمات)

بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای، تخصصی و صد در صد دولتی بخش تعاون در چارچوب ماموریت، مسئولیت و وظایف محوله و با هدف حمایت از تعاونگران و تقویت و گسترش بخش تعاون و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی شرکت های تعاونی مصرف و خدماتی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آنان اقدام به تهیه بسته رونق تعاون، ویژه تعاونی های مصرف و خدمات نمود. کلیه شرکت های تعاونی مصرف و خدمات می توانند در جهت توسعه کسب و کار از این فرصت مناسب بهره مند گردند.

شرکت های تعاونی مصرف و خدمات می توانند با افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه تعاون و ایجاد گردش مالی مناسب مطابق جدول ذیل از ظرفیت بسته رونق تعاون ( ویژه تعاونی های مصرف و خدمات) برابر نیاز و شرایط ایجاد شده از تسهیلات اعتباری با نرخ سود 15 الی 17 درصد و بازپرداخت 6 الی 18 ماهه به صورت عقود مشارکتی (مضاربه) یا مبادله ای(مرابحه) استفاده نمایند.

آدرس کوتاه شده: