ثبت اعلانات سوء جریان
متن توافق

گزارش دهنده گرامی :

در زمان ثبت گزارش از مجموعه بانک توسعه تعاون لطفاً به نکات ذیل توجه نمائید :

1-گزارشات بایستی موثق ، مدلل، ومستند باشد. بدیهی است گزارشاتی که فاقد مستندات باشد؛ قابل پیگیری نمی باشد.

2-به گزارشاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که در حیطه وظایف و اختیارات این بانک و واحد های تابعه آن باشد.

3-به منظور اطلاع یافتن از نتیجه گزارش اعلامی؛ ضروری است مشخصات کامل هویتی و اطلاعات تماس ( آدرس و تلفن ) در قسمت مربوطه ثبت گردد.