فهرست بدهکاران بدحساب و مشکوک‌الوصول بیش از یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400