فهرست پرسش های متداول اعتبارات
 • چه کسانی می توانند از تسهیلات مضاربه بانک استفاده نمایند؟

  علاوه بر بررسی هایی که در مورد شخصیت، سرمایه و فعالیت مشتری به عمل می آید، مشتری باید حتماً در زمینه خرید و فروش کالا فعال بوده و دارای مجوز کسب و کار صادره از مراجع ذیصلاح برای تجارت داخلی باشد. ضمناً تسهیلات مضاربه به تجارت خارجی تعلق نمی گیرد.

 • چرا بانک از اعطاء تسهیلات به صورت مضاربه عام خودداری می نماید؟

  با توجه به دستورالعمل های صادره از طرف بانک مرکزی شرایط اعطاء این نوع تسهیلات امکان پذیر نیست و مشتریان واجد شرایط می توانند چنانچه نیاز به استفاده از تسهیلات به دفعات زیاد را دارند، درخواست حد در قالب مضاربه خاص نمایند و در قالب آن حد به دفعات از تسهیلات مضاربه در قالب قراردادهای متعدد با دوره های مقتضی استفاده نمایند.

 • چرا بانک علاوه بر اخذ وثائق در مورد حجم فعالیت و سایر موارد بررسی به عمل می آورد، آیا تودیع وثایق برای دریافت تسهیلات کافی نیست؟

  تعیین وثیقه آخرین مرحله اعتبارسنجی است و تسهیلات به شخصی تعلق می گیرد که نیاز شخص در فعالیت مجاز وی احراز و معادل نیاز احراز شده تسهیلات تعیین می گردد و بایستی به گونه ای باشد که از محل به کارگیری تسهیلات، وجه و سود آن قابل بازپرداخت توسط مشتری باشد و ممکن است در نتیجه بررسی ها، تسهیلاتی پرداخت نگردد. برای کاهش ریسک اعتباری بانک یکی از وثایق را انتخاب و به مشتری اعلام می نماید، بنابراین اعلام وثیقه هرچند مطمئن از طرف مشتری برای پرداخت تسهیلات کافی نیست.

 • آیا برای ایجاد بنا می شود از تسهیلات بانک استفاده نمود؟

  بله، ملک توسط ارزیاب بانک بازدید و ارزیابی و چنانچه از نظر تکمیل پرونده مشکلی وجود نداشته باشد و با توجه به پیشرفت کار تسهیلات در قالب مشارکت مدنی احداث بنا در ملک شریک پرداخت می گردد. ضمناً پرداخت تسهیلات به گونه ای است که با پرداخت آخرین بخش تسهیلات، پروژه می بایست تکمیل و آماده بهره برداری گردد.