حساب های سپرده گذاری ریالی
عنواندوره های سرمایه گذاری
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یکساله
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دوساله
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید سه‌ساله
 ریال