دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۲ ۷۸۲
طبقه بندی: توسعه تعاون
چچ

نشریه توسعه تعاون

شماره : 125
موضوع: نشریه شماره 125 توسعه تعاون - بانک توسعه تعاون
مدیر مسئول: شهرام بخشا
سردبیر: حبیب عشایری
تعداد صفحات: 72

طراح جلد: محمدعلی حبیبی
صفحه آرا: علیرضا اورعی

نوع: نشریه
سال انتشار: 1399
ماه انتشار: دی ماه
هیئت تحریریه: سید علی میرفخرایی، سارا شمس، صالح حاجی بابایی، شکوفه گودرزی، مهدی علیزاده، ابوالفضل عباسی مقدم، سیدرضا کاظمی نژاد، حورا خاکدامن
فایل ضمیمه