چچ

فهرست بدهکاران بدحساب و مشکوک‌الوصول بیش از یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400

این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک‌الوصول بالای یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال 1400 می‌باشد.
آدرس کوتاه شده: