چچ

مساقات

تعریف:

مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود. در این قرارداد بانک‌ها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت، بنابراین هریک از بانک‌ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند، به‌طوری‌که مالک عین یا منفعت آن‌ها بوده یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد. چنانچه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند به‌عنوان عامل با آن‌ها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به کار خواهند نمود. تا بدین‌وسیله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک مبادرت نمایند و درنهایت طبق قرارداد محصول را بین خود تقسیم کنند.

آدرس کوتاه شده: