چچ

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

بانک توسعه تعاون طی سالهای اخیر عهده دار بسیاری از طرحهای ملی بوده است، یکی از طرحهایی که بانک در آن حضور دارد، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهای جوان است. در این بخش به صورت ماهیانه، تعداد و حجم تسهیلات پرداختی و تعداد افراد در صف انتظار اطلاع رسانی میگردد.

از ابتدای سال 1400 تا پایان هر ماه تعداد
تسهیلات پرداختی
مبلغ تسهیلات پرداختی
( میلیارد ریال)
تعداد افراد
در صف انتظار
فروردین 32 22 880
اردیبهشت 739 602 1747
خرداد 1598 1346 1560
تیر 2140 1811 1561
مرداد 2541 2153 1133
شهریور 3250 2761 344
مهر 3829 3258 799
آبان 4467 3806 1469
آذر 5025 4292 1448
دی 5676 4863 1399
بهمن 6319 5428 1078
اسفند 6837 5886 437

از ابتدای سال 1401 تا پایان هر ماه تعداد
تسهیلات پرداختی
مبلغ تسهیلات پرداختی
( میلیارد ریال)
تعداد افراد
در صف انتظار
فروردین 141 191 834
اردیبهشت 583 789 538

آدرس کوتاه شده: