چچ

طرح همیار

مقدمه و بیان مسئله
اطمینان از آینده، یکی از پایه های شکل گیری انتظارات هر شخص از خود، فعالیت اجتماعی، فعالیت کاری، تشکیل زندگی و ... میباشد. درصورت عدم وجود چنین اطمینانی اشخاص در جامعه عملکرد پایینی خواهند داشت، لذا توان بالقوه افراد فرصت بروز و ظهور نمی یابد در نتیجه جامعه از آن بی بهره می ماند. برخورداری از چنین نگاهی، توجه به لزوم سرمایه گذاری از طریق منابع خرد وتدریجی برای آینده از طرف مشتریان و لزوم تامین منابع ارزان قیمت و پاسخ به نیاز تمامی اقشار جامعه از طرف بانک، این وظیفه را ایجاد می نماید که نسبت به طراحی محصولات با انگیزش بالا و اطمینان بخش از آینده و پاسخگو برای مشتریان اقدام گردد.

کلیات طرح

این طرح بر مبنای ایجاد میانگین حساب جاری حقوق و دستمزد کارکنان سازمان ها جهت پرداخت تسهیلات میباشد. کارکنان سازمان ها و شرکت هایی که حساب حقوق و دستمزد کارکنان خود را نزد بانک توسعه تعاون قرارداده اند، با افتتاح حساب و ایجاد میانگین به صورت تجمیعی و یا فردی از امکان دریافت تسهیلات برخوردار میشوند. بر این اساس این طرح در دو قالب ارائه می گردد.

الف) ایجاد میانگین به صورت فردی:

این حالت برای پرسنلی از سازمان می باشد که از نقدینگی بالا برخوردار بوده و تمایل به ایجاد میانگین فردی دارند و موافق ایجاد میانگین حسابشان به صورت گروهی نیستند. این افراد می توانند با افتتاح حساب حقوق ودستمزد خود و ایجاد میانگین، اقدام به دریافت تسهیلات ، بدون نیاز به هماهنگی با سازمان مربوطه نمایند.

ب) تجمیع میانگین کارکنان:

برای بسیاری از کارکنان سازمان ها به علت اینکه از جریان سپرده ای خرد برخوردار می باشند، امکان دریافت تسهیلات فراهم نمی باشد. لذا این کارکنان تمایل به استفاده از میانگین تجمعی ایجاد شده ناشی ازحساب های خرد را خواهند داشت. این افراد به قبول مشارکت حساب خود در میانگین تجمیعی حساب حقوق و دستمزد، براساس اولویت تعیین شده توسط سازمان متبوع، از تسهیلات برخوردار می گردند.

سایر ملاحظات و توضیحات

١) نرخ ترجیحی تسهیلات با توجه به قوانین و سیاست های سالانه بانک مرکزی، حداکثر ٣% پایین تر از نرخ مصوب هر سال، قابل تعدیل می باشد.

٢) حداکثر تسهیلات قابل تخصیص به هر یک از کارکنان از محل طرح تجمیع میانگین ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال می باشد.

٣) ارائه تعهد کسر اقساط از حقوق وام گیرنده یا ضامن، ضروری می باشد.

٤) حداکثر ١٠ % از پرسنل می توانند در قالب مدیران سازمان مربوطه معرفی شوند.

٥) استفاده مجدد از میانگین بعد از اخذ تسهیلات ممکن نیست و میانگین ایجاد شده قابل ذخیره سازی جهت دوره های بعد نمی باشد.

٦ ) تسهیلات دارای مدت بازپرداخت ٣٦ ماهه در جدول فوق، مشمول اتحادیه ها شرکت های تعاونی و کارکنان آن ها خواهد بود.

٧ ) ارائه خدمات بانکداری الکترونیک (همراه بانک، اینترنت بانک، کارت اقساط و ...) جهت کلیه مشتریان مورد تأکید می باشد.

٨ ) حسابی تحت عنوان این طرح و مطابق ضوابط ابلاغی افتتاح و ضمن افتتاح حساب جهت پرسنل هر سازمان، سازمان مربوطه به عنوان معرف در نظر گرفته می شود.

٩ ) طرح حاضر مطابق تفاهم نامه های منعقده بین مدیریت شعب استان و سازمان ها، شرکت ها و ادارات قابل اجرا می باشد.

١٠ ) سایر شرایط مطابق سیاست های اعتباری و دستورالعمل های ابلاغ شده بانک می باشد.

مراحل انجام کار

١) انعقاد قرارداد و یا تفاهم نامه با سازمان ها/ ادارات/ شرکت های مورد نظر مبنی بر افتتاح حساب خود و پرداخت حقوق دستمزد کارکنان در بانک در قالب افتتاح حساب این طرح.

٢) اخذ موافقتنامه از پرسنل مبنی بر حضور در طرح، افتتاح حساب و استفاده از میانگین جمعی ایجاد شده به نفع پرسنل معرفی شده.

٣) اعلام میانگین دوره ای ایجاد شده حسا ب های حقوق پرسنل و حساب سازمان در هر دوره.

٤) معرفی پرسنل بر اساس اولویت بندی سازمان به بانک مطابق اعتبار اعلامی و سقف های مورد نظر.

٥) تکمیل مدارک، اعتبارسنجی، اخذ ضمانت های لازم مطابق دستورالعمل های اعتباری توسط شعب بانک.

آدرس کوتاه شده: