چچ

بسته اعتباری جهش تولید

مقدمه:
بانک توسعه تعاون در راستای تحقق شعار سال و دستیابی به جهش حداکثری تولید در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت حمایت از شرکت های تعاونی اقدام به طراحی بسته اعتباری" جهش تولید" نمود تا بتواند در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود، با ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی تولیدی و توزیع و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها بابت تامین مواد اولیه و همچنین کمک به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، گامی در جهت جهش تولید بردارد.
جامعه هدف:
1-شرکت های تعاونی/ اشخاص حقیقی بخش تعاون:
1-1 کلیه تعاونی های تولیدی، توزیعی، تولیدی – توزیعی
2-1 کلیه تعاونی های (خدماتی)
2- اصناف و بنگاه‌های اقتصادی خارج از بخش تعاون (حقیقی/حقوقی)
تبصره: مشتریان قدیمی، ارزنده و هدف بانک در پرداخت تسهیلات موضوع بسته اعتباری حاضر در اولویت می باشند.
موضوع پرداخت تسهیلات:
تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بابت تأمین مواد اولیه.
پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار.
مبلغ تسهیلات:
1- حداکثر مبلغ تسهیلات تا سقف 100 میلیارد ریال به ازاء شرکت های تعاونی.
2 - حداکثر تا سقف 20 میلیارد ریال بابت اشخاص حقیقی بخش تعاون.
3 - حداکثر تا سقف 40 میلیارد ریال بابت شرکت های خارج از بخش تعاون.
4 - حداکثر تا سقف 10 میلیارد ریال بابت اشخاص حقیقی خارج از بخش تعاون در چارچوب ضوابط و مقررات اعتباری جاری بانک.
نرخ سود، نوع عقد، میزان سپرده گذاری/تضمینات گروه نقد و شرایط بازپرداخت تسهیلات:
آدرس کوتاه شده: