چچ

استصناع

تعـــریف
استصناع در لغت از واژه صنع به معنای سفارش ساخت آمده است و قرارداد استصناع قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه ای با ویژگی های مشخص در آینده ، که سفارش گیرنده (پیمانکار) در ازاء گرفتن مبالغ، آن در زمانهای توافق شده (بخشی از آن میتواند به صورت نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا حتی مستقل از آن باشد) بر اساس زمان بندی مشخص ساخته و به سفارش دهنده تحویل دهد.

هــــــدف:
بانک به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی ، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول پرداخت نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار می نمایند.
ویــــــژگی ها:
عقد استصناع عمدتًا به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر ) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرد.

قوانین و مقررات مرتبط:
- دستورالعمل اجرایی عقد استصناع مورخ 25/05/1390شورای پول و اعتبار


توضیحات تکمیلی:

1- در هنگام انعقاد هر قرارداد شرایط عمومی گفته شده توسط بانک بررسی شده و از وجود و صحت آن اطمینان حاصل نمایند.
2- کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد موجود نیست و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است.
3- عقد استصناع برای کالاهایی است که ساخته میشود و در کالاهای طبیعی نظیر میوهها و سبزیجات و حبوبات جریان نمییابد، گرچه بستهبندی و فرآوری این کالاها را میتوان در قالب عقد استصناع لحاظ نمود.
4- در استصناع باید اوصاف کالا یا ویژگیهای پروژه مورد نظر به روشنی تبیین گردد، به گونهای که هیچ گونه ابهام و بی اطلاعی در بین نباشد.
5- مبلغ قرارداد باید معلوم و معین باشد اما لازم نیست همه آن در هنگام عقد قرارداد پرداخت شود. میتوان با توافق، بخشی به صورت بیعانه قبل از شروع کار و باقیمانده به تناسب پیشرفت کار با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود.
6- مواد اولیه و سایر تجهیزاتی که برای ساخت کالا با همه خصوصیات و ویژگیهای مورد نظر لازم است توسط سازنده تدارک دیده میشود و سفارش دهنده موظف به تدارک این امور نیست.
7- درصورت تطابق کالا یا طرح مورد نظر بامشخصات مذکور در قرارداد، سفارش دهنده ملزم به گرفتن کالا و انجام تعهدات متقابل است.
8- انعقاد عقد استصناع در خصوص محصولات کشاورزی ممنوع است، ولی فرآیند تبدیل محصولات کشاورزی مجاز است.

دانلود فرم های عمومی

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد استصناع
دانلود فرم تعهدنامه

آدرس کوتاه شده: