چچ

فراخوان ارزیابی مناقصه گران به منظور تهیه سامانه مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی

«آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور تهیه، پیاده سازی، بومی سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک توسعه تعاون »

بانک توسعه تعاون درنظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه گران رابه منظورتهیه، پیاده سازی، بومی سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت ریسک اعتباری ونقدینگی بانک را ازطریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه : 1394/10/27

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار تا ساعت 16 روزیکشنبه مورخ 1394/11/04

مهلت زمانی ارائه مستندات: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1394/11/18

زمان گشایش پاکتها: ساعت 10.00 روز چهارشنبه مورخ 1394/11/21

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذارجهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص ارزیابی فراخوان و ارائه پاکتها:

تهران خیابان ولیعصر خیابان بزرگمهر نبش خیابان برادران مظفر پلاک 14 بانک توسعه تعاون

امورمهندسی پشتیبانی اداره کارپردازی دایره مناقصات ومزایده اموال اقدام نمایند. تلفن: 61032243

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکزتماس27313131 دفترثبت نام : 88969737 و 85193768

آدرس کوتاه شده: