چچ

مناقصه عمومی دو مرحله ای بازاریابی و نگهداری

« آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بازاریابی و نگهداری حساب تسویه با پذیرندگان بانک توسعه تعاون»

بانک توسعه تعاون در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای بازاریابی و نگهداری حساب تسویه با پذیرندگان بانک را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 19/10/1394

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 26/10/1394

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 12/11/1394

زمان گشایش پاکت ها :ساعت 10:00روز شنبه مورخ17/11/1394

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان بزرگمهر ـ نبش خیابان برادران مظفر ـ پلاک 14 ـ بانک توسعه تعاون ـ امور مهندسی ـ پشتیبانی ـ اداره کارپردازی ـ دایره مناقصات و مزایده اموال اقدام نمایند. تلفن 61032243

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

آدرس کوتاه شده: