چچ

مناقصه خرید دستگاه حضور وغیاب

((مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید،نصب و راه اندازی،ضمانت و پشتیبانی 435دستگاه حضور و غیاب به ‌همراه نرم ‌افزارهای مربوطه))

بانک توسعه تعاون در نظر دارد در راستای تجهیز شعب و اداره شعب خود به دستگاه حضور و غیاب ، نسبت به واگذاری آن در قالب مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.

دستگاه مناقصه گزار: بانک توسعه تعاون

موضوع مناقصه: درخواست ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید ، نصب و راه اندازی، ضمانت و پشتیبانی 435دستگاه حضور و غیاب به ‌همراه نرم ‌افزارهای مربوطه

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 200.000.000 ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ 15-02-92 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 24-02-92

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:تهران –خیابان ولیعصر –خیابان بزرگمهر –تقاطع خیابان بزرگمهر و برادران مظفر – شماره 14 –بانک توسعه تعاون –طبقه اول –اداره کارپردازی ( دایره مناقصات و مزایده اموال)

دریافت اسناد مناقصه: از طریق واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 1-110475-111-313 نام امور مالی بانک توسعه تعاون (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک توسعه تعاون) و ارائه معرفی نامه از سوی شرکت.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه ( تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 07-03-1392 )

محل گشایش پاکتها :تهران – خیابان ولیعصر – خیابان بزرگمهر – تقاطع خیابان بزرگمهر و برادران مظفر – شماره 14 – بانک توسعه تعاون – طبقه هشتم

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

آدرس کوتاه شده: