چچ

مناقصه سیستم جامع منابع انسانی

بانک توسعه تعاون در نظر دارد نصب و راه اندازی، ویژه سازی، آموزش و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی خود را از طریق مناقصه به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

دستگاه مناقصه گزار: بانک توسعه تعاون

دریافت اسناد: از طریق واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 1 –110475/111/313 به نام امور مالی بانک توسعه تعاون(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک توسعه تعاون) و ارائه معرفی نامه از سوی شرکت.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 02/12/91 تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 08/12/91

مهلت ارسال اسناد: به مدت 15 روز از تاریخ 08/12/91 تا ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 22/12/91

محل دریافت، تحویل و گشایش پاکتها: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان بزرگمهر و برادران مظفر، شماره 14 ، بانک توسعه تعاون، طبقه اول، اداره کارپردازی (دایره مناقصات و مزایده اموال)

روش انتخاب:(QCBS)

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. سایر شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

آدرس کوتاه شده: