چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین و ضمانت یک میلیون عدد کارت خام PVC به همراه ملزومات مصرفی

بانک توسعه تعاون در نظر دارد تأمین و ضمانت یک میلیون عدد کارت خامPVC به همراه ملزومات مصرفی را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز دوشنبه مورخ 1395/03/03

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1395/03/10

مهلت زمانی ارائه مستندات: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1395/03/23

زمان گشایش پاکت ها: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1395/03/24

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک 14 ، بانک توسعه تعاون، امور مهندسی ـ پشتیبانی، اداره تدارکات و خدمات، دایره قراردادها، مناقصات و مزایده اقدام نمایند. تلفن 61032243

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

آدرس کوتاه شده: