چچ

اخلاق حرفه‌ای

دربرگیرنده اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند.

این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست، می‌باشند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یک مسئله اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.

ازجمله پیش‌نیازهای وجود اخلاق حرفه‌ای در سازمان می‌توان به مواردی نظیر: صداقت، راست‌کرداری، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، رازداری، بی‌طرفی، وفاداری و تبعیت از قانون اشاره نمود.

آثار مترتب بر رعایت اخلاق حرفه‌ای

ایجاد روابط متقابل، حسنه و پایدار با ذی‌نفعان از طریق

  1. آگاهی یابی
  2. اطلاع رسانی
  3. پاسخ گوئی
  4. افکار سنجی
  5. شفافیت واعتمادسازی
  6. خدمت رسانی

توانمندسازی سرمایه انسانی

  1. آموزش و آموزش حرفه ای- انتقال دانش ضمنی
  2. پژوهش
  3. تقویت ارزش ها و هنجارها
  4. نهادینه سازی فرهنگ تعامل و تعاون در میان کارکنان و مدیریت