چچ

چک بانکی

این نوع چک، چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی با استفاده صادر می‌گردد و در کلیه شعب آن بانک صادرکننده قابل نقد کردن می‌باشد. این چک مشابه پول نقد است. این نوع چکها مطابق بخش نامه جدید بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نبوده و صرفا در وجه شخصی که در متن چک قید شده قابل وصول می باشند.

آدرس کوتاه شده: