چچ

چک بین بانکی ( رمزدار)

چک بین بانکی ( رمزدار) چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانک‌ها [در وجه شماره حساب مشخص، بانک و شعبه مشخص] با استفاده از رمز صادر می‌شود و باید به همان حساب مشخص شده واریز گردد. از نظر امینت و جلوگیری از سوء استفاده پس از مفقود شدن، دریافت چک بین بانکی بسیار مطمئن‌ است زیرا دریافت‌کننده چک بین بانکی به بانک دستور می‌دهد چک را صادر نماید. در صورت مفقود شدن چک بین بانکی نیز امکان سوء استفاده وجود ندارد چون وجه تنها به همان حسابی که در متن چک نوشته شده است واریز خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: