چچ

سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است.
تولیدکننده ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می شود می تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می شود.


برخی شرایط متقاضی معامله سلف با بانک:

  • راساً تولید کننده کالای مورد معامله سلف باشد.
  • وسایل و امکانات تولید کالای مورد معامله را داشته باشد.
  • کلیه مدارک لازم برای انجام عملیات موضوع معامله سلف را ارائه نماید

دانلود فرم قرارداد سلف

آدرس کوتاه شده: