چچ

گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص

سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به سپرده ای اطلاق میشود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.

  • اشخاص حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.
  • گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.
  • گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران میتوانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.
  • بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.
  • متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.
  • پیشنهاد سود علی الحساب سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی بر اساس پیش‌بینی سود آوری طرح توسط متقاضی مطرح و بانک آن را بررسی و تائید نماید.
  • بانک سود علی الحساب این سپرده ها را در مقاطع تعیین شده و نیز مابه التفاوت سود قطعی و علیالحساب و همچنین اصـــل سپــرده ها را در سررسید پرداخت می نماید.

تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری در شعب بانک توسعه تعاون

آدرس کوتاه شده: