چچ

تحقیقات کاربردی

ردیف عنوان تحقیق محقق چکیده تحقیق
1 شناسایی و تعیین عوامل موثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقوقی تسهیلات (با هدف رتبه بندی مشتریان اعتباری) اداره پژوهش یکی از شایع¬ترین علل و یا پدیده اعتباری که در ریسک اعتباری مورد توجه می گیرد عدم ایفای تعهدات مشتریان است ؛ لذا با پیش‌بینی رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات، می توان ضمن کاهش احتمال نکول تعهدات آتی مشتریان، نرخ رشد مطالبات غیرجاری را کاهش داد. در این پژوهش به‌منظور انتخاب و گزینش شاخصه‌های اساسی شکل‌دهنده رفتار مشتریان، نتایج پژوهش های انجام شده در سیستم بانکی(داخلی و خارجی) و سیستم های انتخاب و گزینش شاخص موثر در رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری شامل 6C ، LAPPو P5مورد استفاده قرار گرفت و نظرکارشناسان مجرب بانکی نیز در این نتایج تاثیر داده شد. به‌منظور سنجش درجه اهمیت عوامل موثر بر رفتار اعتباری متقاضیان، از الگوریتم‌های درخت تصمیم ، تحلیل تشخیصی ، شبکه عصبی و ... به کمک نرم افزار کلمنتاین و جهت ارزیابی و سنجش روش‌های دسته‌بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها از شاخص "درصد صحت"استفاده گردید.شاخص¬های احصا شده مبنایی برای طراحی و تدوین فرم¬های اعتبارسنجی مشتریان خواهند بود.
2 سنجش کیفیت خدمات بانکی درشعب شهر تهران بانک توسعه تعاون اداره پژوهش این پژوهش در پی آن است تا نقطه نظرات و میزان رضایت مشتریان بانک توسعه تعاون در شهر تهران، در سطح عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین خدمات، همدلی و راحتی و دسترسی را بررسی نموده و اثر آنها را بر رضایت کلی و میزان وفاداری به بانک اندازه گیری نماید.برای به دست آوردن شاخص رضایت، از دو شاخص اهمیت خدمت مورد مطالعه از نظر مشتریان و ارزیابی مشتریان از عملکرد بانک در خدمت مورد مطالعه استفاده شده است.خدمات بانک بر اساس عوامل بانکداری شکل دهنده آن در پرسشنامه طراحی شده توسط کارشناسان بانک در نظر گرفته شد و خدمات بانکی درسطح ترتیبی از طریق طیف لیکرت مورد سنجش قرارگرفت.نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهولت دسترسی مشتری به شعبه از نظر مشتریان با اهمیت بوده اما عملکرد بانک در مورد آن متوسط است. بنابراین ضروری است بانک با ایجاد شعب جدید، باجه های جدید، کاربانک، توسعه خدمات الکترونیکی و ارائه خدمات وِیژه برای مشتریان از قبیل انجام برخی امور بانکی و پیگیری آنها توسط کارکنان بدون حضور مشتری عملکرد بهتری در این خصوص ارائه داده و موجب رضایت بیشتر مشتریان شود.
3 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت راهبردهای بازاریابی توسعه در موسسات مالی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره"(مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون) الناز قزوینی در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در راهبرد های توسعه ای موسسات مالی پرداخته شده است، در تحقیق حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، کتب و مقالات اینترنتی و نمایه ها اقدام به گردآوری اطلاعاتی در رابطه با تئوری و مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق شده است. سپس پرسش نامه در بین خبرگان بانک توسعه تعاون توزیع شد. مدل های تحلیلی زیادی وجود دارد که به مدیران در موقعیت های شناخت محیط کمک می کند. در این میان رویکرد تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) برای شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در راهبرد های توسعه ای بانک توسعه تعاون استفاده شد. و از روش ویکور فازی استفاده گردید.

آدرس کوتاه شده: