چچ

عناوین‌پژوهشی‌پایان‌نامه‌های‌دانشجویی

عناوین اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی بانک توسعه تعاون در سال 1396

عناوین اولویت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویی بانک توسعه تعاون در سال 1396

ردیف عنوان پایان نامه
1 انجام مطالعات به منظور تحقق موثرتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری
2 بهینه سازی داراییها و بدهیها و نقش آن در تدوین استراتژیهای تصمیم گیری در ترکیب دارایی-بدهی بانک توسعه تعاون
3 مطالعه و آسیب شناسی نظام بازاریابی بانک توسعه تعاون در مقایسه با سایر رقبا و ارائه مدل اثر بخش در بانک توسعه تعاون
4 ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب
5 تعیین شاخص های سلامت نظام اداری شامل شاخص های عمومی و خصوصی و روش های اندازه گیری آن در بانک و چگونگی پیاده سازی و اجرای آن در جهت ارتقاء سلامت اداری
6 شناسایی عوامل موثر در انباشت مطالبات و ارائه الگوی برون رفت از مطالبات غیر جاری
7 بررسی روش های تامین مالی ایده های نوین و دانش بنیان در بانک های توسعه ای
8 بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی با نگاه ویژه به عامل پیاده سازی سیستم قیمت بهای تمام شده بر مبنای فعالیت واحدها
9 شناسایی ترکیب بهینه منابع در بانک توسعه تعاون و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده پول
10 شناسایی فرصت های پیشرو بانک توسعه تعاون در استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید اسلامی
11 تحلیل و بررسی آثار نوسانات نقدینگی بر توان اعتباردهی بانک توسعه تعاون
12 بررسی شعب کارا و ناکارا در بانک توسعه تعاون و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کارایی شعب
13 شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش در بانک توسعه تعاون
14 آینده نگاری بانکداری با تاکید بر نقش سرمایه های انسانی
15 تدوین برنامه مدیریت استعدادها، جانشین پروری و توسعه مدیران در بانک توسعه تعاون با رویکرد حرفه ای گرایی
16 مطالعه و بررسی روش های متداول بانکداری از طریق شبکه های اجتماعی
17 امکان سنجی استفاده از تکنولوژیهای نوین،( IOT ، fintech )، به منظور خدمات رسانی به مشتریان
18 شناسایی ریسک های نظارتی(ذاتی، عدم کشف و کنترلی) و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشگیری و کاهش آن در بانک توسعه تعاون
19 مطالعه و آسیب شناسی عوامل موثر بر افزایش توان سودآوری بانک توسعه تعاون و ارائه راهکارهای اجرایی موثر
20 مدیریت تسهیل شرایط اعتباری برای بنگاههای کوچک و متوسط
21 ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها
22 بررسی اثربخشی تبلیغات بانک توسعه تعاون بر جذب مشتریان بانک توسعه تعاون

آدرس کوتاه شده: