چچ

همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی


بانک توسعه تعاون بمنظور تحقق اهداف، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی و همچنین عمل به مسئولیت‌ها و رسالت اجتماعی خویش، در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی خود مطابق اولویت های پژوهشی مصوب شورای عالی پژوهش در سال 1395، از پژوهشگران ، مراکز پژوهشی و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور (مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) و موسسه عالی بانکداری ایران، در دو قالب حمایت از پایان نامه های دانشجویی و انجام طرح های پژوهشی دعوت بعمل می آورد.
دانشجویان می‌توانند با انتخاب موضوع پایان نامه مطابق لیست اولویت های عناوین پایان نامه مورد نیاز بانک و یا پیشنهاد سایر عناوین و موضوعات مرتبط با فعالیت های بانک(در صورت تأیید شورای عالی پژوهش مبنی بر مورد نیاز بودن این قبیل موضوعات در بانک)، پس از تهیه طرح تحقیق و طی مراحل تدوین پایان نامه مطابق "فلوچارت فرآیند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله های دانشجویی" و احراز شرایط مورد نظر از حمایت مالی بانک برخوردار شوند.
مراکز پژوهشی و پژوهشگران علاقه مند نیز می توانند با ارائه طرح تحقیق مطابق RFP ارائه شده از سوی اداره پژوهش و طی مراحل تایید و تصویب شورای عالی پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی دارای اولویت در بانک توسعه تعاون، قرارداد همکاری منعقد نمایند.

علاقمندان می‌توانند پروپوزال های خود را به آدرس پست الکترونیک Pajuhesh@ttbank.ir و یا نشانی: تهـران – خیابـان فـاطمی غرب – بعد از چهـارراه سـیندخت – روبـروی سـازمان شـیلات - پ 309 صـندوق پسـتی 1411816351 مدیریت مرکز آموزش و پژوهش ارسال نمایند.

آدرس کوتاه شده: