چچ

عناوین اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی سال 1401
1. سند تحول راهبردی بانک توسعه تعاون
2. بررسی روش های هم افزایی بانک توسعه تعاون با موسسات، سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور تعریف و معرفی محصولات یونیک برای بانک توسعه تعاون
3. تدوین مدل کسب و کار عملیاتی بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال
4. تحلیل بودجه سالانه کشور و اثرات آن بر بودجه بانک توسعه تعاون
5. بررسی و آسیب شناسی استعداد یابی و جانشین پروری به منظور استقرار نظام شایسته سالاری در بانک توسعه تعاون
6. بررسی نقش بانک های توسعه ای در توسعه کار آفرینی و اشتغال دانش بنیان مورد مطالعه بانک توسعه تعاون
7. مدیریت یکپارچه ریسک فرآیند فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون
8. تاثیر رویکرد بانکداری توسعه ای-اجتماعی بر عملکرد و ثبات مالی بانک مورد مطالعه بانک توسعه تعاون
9. آسیب شناسی قراردادهای تسهیلاتی بانک توسعه تعاون شامل انعقاد - اجرا و نظارت
10. آسیب شناسی علل عدم رعایت قوانین و مقررات با رویکرد جامعه شناختی به انضمام ارایه و راهکارهای عملیاتی در بانک توسعه تعاون

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
مدیریت مرکز آموزش و پژوهش
اداره کل پژوهش
آدرس کوتاه شده: