چچ

عناوین اولویتهای پژوهشی


اولویت های پژوهشی (کاربردی) بانک توسعه تعاون برای سال1398

 • ارائه مدل کسب وکار بانک بر مبنای بانکداری اجتماعی –اقتصادی
 • سنجش کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان بانک
 • بررسی آسیب شناسی وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک توسعه تعاون
 • آسیب شناسی مطالبات غیر جاری بانک و راه­های برون رفت از آن


اولویت های پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری


فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 • ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در حوزه مالی –بانکی
 • تکنولوژی Blockchainو کاربرد آن در محصولات و خدمات بانکی
 • نقش بانکداری دیجیتال در کاهش مطالبات غیر جاری بانک


مالی:

 • ایجاد مدل های کسب و کار جدید در ساختار درآمدی بانک
 • بررسی روش های افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک
 • بررسی چالش های موجود در بانک جهت کاهش هزینه های غیر عملیاتی
 • بررسی تاثیر انواع وثائق و تضمینات در بازگشت اقساط تسهیلاتی بانک


حقوقی:

 • بررسی راهکارهای کاربردی و موثر بر وصول مطالبات غیر جاری بانک
 • بررسی و آسیب شناسی مطالبات غیر جاری بانک
 • بررسی آثار و پیامدهای تملک وثائق مشتریان


اعتبارات:

 • بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پرداختی و ارائه راهکارهای مناسب
 • نقش بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال روستائی
 • بررسی و ارائه راه حل بهینه تخصیص تسهیلات بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور


فرآیندی:

 • ارائه مدل درجه بندی مدیریت شعب استان ها و شعب کشور بر اساس شاخص های نوین بانکی
 • بررسی و آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد واحد های ستادی بانک
 • بررسی و آسیب شناسی نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد واحدهای اجرائی بانک
 • بررسی روش های اندازه گیری بهره وری( بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه انسانی، بهره وری مدیریت) در بانک توسعه تعاون


سرمایه انسانی:

 • شناسایی مولفه های شایستگی مدیران صف و ستاد
 • شناسایی و احصای شاخص های سرمایه انسانی بانک
 • بررسی و آسیب شناسی وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک


امور مشتریان:

 • مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش منابع بانک
 • مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش درآمدهای کارمزد محور بانک
 • مطالعه و شناسایی بهترین شیوه اقدامات بازاریابی در سطح کشور با هدف الگوبرداری
 • بررسی راهکارهای موثر بانک در زنجیره ارزش فعالیت های بخش تعاون


نظارت و بازرسی:

 • مطالعه تطبیقی نظام های بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانک های پیشرو دنیا
 • بررسی روش های نقش حراست در ایجاد و انگیزه و پویایی کارکنان

آدرس کوتاه شده: