چچ

تعاون کارت مجازی

کارتی است که فیزیک ندارد و تنها یک شماره 16 رقمی به دارنده حساب اختصاص می یابد

کارت مجازی

همچنین تنها قابلیت ”انتقال به“ را دارا می باشد، به این معنی که تنها از طریق کارتهای شتابی می توان به این کارت تا سقف مجاز وجه انتقال داد. این کارت برای مشتریان حقیقی و حقوقی قابل صدور می باشد.

آدرس کوتاه شده: