چچ

تعاون کارت خرید

کارتی است برای واریز وجوه مربوط به کمک خرید غیر نقدی کارکنان(بن سازمان ها و موسسات) که پیش از این بصورت کاغذی به کارکنان ارائه می شود.

تعاون کارت خرید

با ارائه این کارت، کارکنان سازمان ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های مجاز دارای دستگاه کارتخوان فروش و یا از طریق محیط اینترنت، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

ویژگی های بن کارت

  • بن کارت ها یک بار برای کلیه کارکنان سازمان صادر و طبق برنامه زمان بندی سازمان ذی ربط در فواصل متوالی شارژ (مبلغ دار) می شود.
  • امکان استفاده از بن کارت در فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان که مدنظر سازمان متبوعه باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است.
  • همان گونه که بن های کاغذی با نام صادر می شود، امکان ارائه بن کارت با نام و شماره مشخص برای تک تک افراد سازمان وجود دارد.
  • از نظر حفظ پارامترهای امنیتی، بن کارت ها مانند سایر کارت پول های الکترونیکی دارای رمز مخصوص می باشند.
  • با توجه به این که برخی موسسات دارای فروشگاه های تابعه هستند و بر این اساس کارمندان موسسه مربوطه باید بن های خود را صرفاً در آن محل خرج کنند، بنابراین با استفاده از بن کارت، عملیات جانبی این فروشگاه ها (شامل: جمع آوری بن های کاغذی، استخراج آمار مربوطه، ارسال آن به سازمان ذی ربط، اتلاف وقت و انجام دستی برخی محاسبات و... ) کاهش خواهد یافت.
  • در حال حاضر به دلیل عدم احراز هویت از کارمندان سازمان در فروشگاه مربوطه، در صورت مفقودی بن کاغذی، امکان هر گونه سوء استفاده توسط سایرین وجود دارد، ولی با بهره گیری از بن کارت به خاطروجود رمز، تنها صاحب اصلی کارت می تواند بن کارت را خرج کند.
  • خرید با بن کاغذی محدودیتی را به دارنده آن تحمیل می کند. به این صورت که دارنده بن کارت نمی تواند طبق زمان بندی و نیاز خود در چند نوبت آن را خرج کند ولی با بن کارت، با هر بار خرید از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاهی یا محیط اینترنت، آنچه مانده در مرکز نگهداری خواهد شد و دارنده آن می تواند در چندین نوبت خرید کند.
  • صدور بن کارت با مراجعه نماینده شرکت/ موسسه به هریک از شعب بانک توسعه تعاون، انجام می گیرد.
آدرس کوتاه شده: