چچ

ضمانت نامه بانکی

ضمان / ضمانت :
طبق ماده 684 قانون مدنیعقد ضمان یا ضمانت عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.

ضمانتنامه بانکی:

قراردادی است فی مابین بانک و متقاضی که به موجب آن بانک حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه) در مقابل ذینفع تعهد میکند که اگر ضمانت خواه (متقاضی) طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت‌نامه عمل ننماید معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع به وی پرداخت نماید .

انواع ضمانتنامه:

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانتنامه حسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد
 • ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانتنامه گمرکی
 • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
 • ضمانت‌نامه های متفرقه

نکات ضروری:

 • ضمانتنامه فقط به نام ضمانت خواه صادر می شود .
 • صدور ضمانت نامه موکول به اخذ وثیقه است.
 • ضمانتنامه های بانکی معمولا" به نفع سازمانها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرایی صادرمی شود و برای اشخاص حقیقی به نفع سایر اشخاص حقیقی صادر نمی شود .
 • در ضمانتنامه باید موضوع ضمانت ، مدت اعتبار ضمانت نامه ، مبلغ ضمانت نامه ، نام ذینفع و مدیون اصلی به طور صحیح قید شود.
 • ضمانتنامه به درخواست ذینفع قابل تمدید است ..
 • بجز ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایدهدر مورد بقیه ضمانت نامه هاحداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه بصورت وجه نقد دریافت می گردد.

مدارک مورد نیاز :

شخاص حقیقی:

 • در خواست ذینفع
 • اصل شناسنامه و کارت ملی
 • جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
 • اظهارنامه مالیاتی.
 • صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در حداکثر 3 سال گذشته.
 • آمار میزان تولیدات و فروش آنها در حداکثر 3 سال گذشته.

اشخاص حقوقی:

 • در خواست ذینفع
 • اصل شناسنامه صاحبان امضای مجاز
 • مجوز فعالیت ، اساسنامه و...
 • اظهارنامه مالیاتی
 • صورتهای مالی
 • تصویر اسناد مالکیت محل اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد.

انواع وثایق قابل قبول برای صدورضمانتنامه:

 • وجه نقد ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه دولتی و یا سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
 • سفته
 • اموال منقول
 • رسید انبارهای عمومی مربوط به کالا
 • سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده باشند
 • تضمین بانک های معتبر داخلی یا خارجی
 • کشتی یا هواپیما
آدرس کوتاه شده: