چچ

تامین مالی ارزی

اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی

تامین مالی ارزی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی امکان پذیر بوده که در این خصوص اهم اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:
موضوع:
پذیرش، ارزیابی، تصویب و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق برای اجرای طرح ها و فعالیت های دارای توجیه در بخش های خصوصی، تعاونی، و بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی به شرح ذیل:

 • طرح ها و فعالیت های نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه.
 • طرح های و فعالیت هایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.
 • طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی مشروط به تعهد بانک مرکزی برای فروش ارز به این طرح ها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی.
 • طرح ها و فعالیت های نیروگاهی و آب شیرین کن ها مشروط به بازپرداخت اقساط (اصل و سود) به صورت ارزی.

نرخ سود و وجه التزام:

 • نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق (بر مبنای دلار آمریکا) برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در کلیه مناطق شش درصد (6%) در سال و برای سایر موارد (از جمله بخش آب و کشاورزی و طرح هاو فعالیت های واقع در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی) معادل سه و نیم درصد (3/5%) در سال خواهد بود.
 • دو و نیم واحد درصد (2/5%) از نرخ تسهیلات پرداخت شده از محل منابع صندوق، بابت حق عاملیت و تضمین بازپرداخت و پوشش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات به بانک تعلق می گیرد.
 • سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه می گردد.


دوره تامین مالی:
مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره برداری آزمایشی از طرح ها حداکثر سه (3) سال، دوره تنفس حداکثر شش (6) ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حد اکثر پنج (5) سال خواهد بود. در هر حال با احتساب مجموع دوره های اجرا، بهره برداری، تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت (8) سال تجاوز نماید.

سهم آورده متقاضی:

 • سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) کل هزینه های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک خواهد بود.
 • سهم آورده متقاضی در طرح های تعاونی حداقل بیست درصد (20%) کل هزینه های ارزی وریالی طرح خواهد بود.
 • سهم آورده متقاضی در طرح های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 • سهم آورده متقاضی برای طرح های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 • سهم آورده متقاضی در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل ده درصد (10%) کل هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 • سهم آورده بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی حداقل سی درصد (30%) هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.
 • سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد در قرارداد عاملیت با بانک توسط هیات عامل صندوق مشخص می گردد.

تبصره: اولویت پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال زایی بیشتری داشته باشند (به استثنای طرح های مربوط به مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی)

اشخاص مجاز:

تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
تبصره 1: پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هستاد درصد (80%) سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی، متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره 2: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند ممنوع است.
تبصره 3: موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

 • موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می نمایند.
 • خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی.

تبصره: تسهیلات مذکور صرفاً برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارائه تاییدیه کمیته ماده 19 آئین نامه اجرایی حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی).


استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز می باشد:

 1. اقساط معوق نداشته باشد
 2. پیشرفت فیزیکی سرمایه گذاری قبلی متناسب با برنامه باشد.
 3. برای طرح توسعه یا سرمایه گذاری جدید باشد.
 4. شرکت هایی که دارای صادرات بوده و اشتغال بیشتری ایجاد کنند در اولویت می باشند.
آدرس کوتاه شده: