چچ

اجاره به شرط تملیک

تعریف:

اجاره به‌شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره را مالک گردد.
عقد اجاره به‌شرط تملیک ازجمله تسهیلات میان‌مدت و بلند مدت بانک‌ها بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی کاربرد دارد. در این عقد، چون مالکیت مال‌الاجاره تا پایان قرارداد به نام بانک است، اخذ وثیقه و تضمینات ضرورتی ندارد.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک

آدرس کوتاه شده: