چچ

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره را مالک گردد.

عقد اجاره به شرط تملیک از جمله تسهیلات میان و بلند مدت بانکها بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و کاربرد دارد.

در این عقد، چون مالکیت مال الاجاره تا پایان قرارداد به نام بانک است، اخذ وثیقه و تضمینات ضرورتی ندارد.

دانلود فرم های عمومی

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک

آدرس کوتاه شده: