چچ

جعاله

تعـــریف
جعاله قراردادی است که به موجب آن متقاضی متعهد می شود در قبال انجام کار یا خدمتی معین توسط بانک اجرت معینی را به صورت اقساطی طبق قرارداد به بانک بپردازد. اصطلاحاً به متقاضی خدمات، جاعل و به انجام دهنده خدمات، عامل و به اجرت، جعل می‌گویند.

هــــــدف:

یکی از قراردادهایی که امروزه در فعالیتهای اقتصادی، به ویژه خدمات، مورد استفاده قرار میگیرد جعاله است این عقد برای مواردی مانند: تعمیر ساختمان، تعمیر ماشین آلات، درمان بیماری و... پرداخت می شود.

ویــــــژگی ها:

موضوع قرارداد جعاله (عمل) بایستی عملی حلال و عقلایی باشد. بنابراین تعیین جعل (اجرت) برای انجام عملی که از نظر شرع حرام یا از دید عقلا غیر معقول بوده یا از تکالیف واجب شرعی جاعل باشد باطل است و انجامدهنده آن مستحق اجرت نخواهد بود.

اجرت جعاله میتواند پول یا اشیاء قیمتی دیگر باشد و باید جنس، نوع، وصف و مقدار آن معین باشد که میتوان آن را به صورت نسیه اقساطی، نسیه یکباره و یا نقد پرداخت نمود. به همین دلیل، می‌توان جعاله را از عقود مبادلهای (که نرخ سود در آنها از پیش تعیین شده است) برشمرد.

قوانین و مقررات مرتبط:

- ماده 10 و مادههای 569 و 570 قانون مدنی

- مواد 18 الی 22 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

توضیحات تکمیلی:

1- در هنگام انعقاد هر قرارداد شرایط عمومی توسط بانک گفته شده و پس از آن از وجود صحت آن اطمینان حاصل می نمایند.

2- به منظور انجام صحیح عقد جعاله می بایست، شرایط معامله برای مشتری به صورت واضح بیان گردد.

3- تسهیلات جعاله در شبکه بانکی عمدتاً به صورت ترکیب دو قرارداد جعاله به صورت همزمان می‌باشد؛ به این صورت که، نخست مشتری اعتباری به عنوان کارفرما، درخواست انجام کاری را به بانک (به عنوان پیمانکار) میدهد و در مقابل، اجرت آن را به صورت نسیه اقساطی پرداخت مینماید. همزمان، بانک به عنوان کارفرما، انجام همان کار را به حق انتخاب پیمانکار دیگر واگذار و اجرت آن را به صورت نقد پرداخت مینماید.

4- به عنوان نمونه، در تسهیلات جعاله تعمیر مسکن ابتدا مشتری اعتباری به عنوان کارفرما سفارش تعمیر مسکن را به بانک (به عنوان پیمانکار) ارائه میدهد و در مقابل متعهد میشود اجرت (جعل) آن را به صورت نسیه اقساطی پرداخت نماید. از سویی دیگر، به طور همزمان بانک به عنوان کارفرما تعمیر مسکن مزبور را به مشتری اعتباری و یا هر شخص دیگری که از سوی وی معرفی شود (به عنوان پیمانکار) واگذار نموده و متعهد میشود اجرت مربوط به را صورت نقد پرداخت نماید. در این مثال، تفاوت میان جعاله نقد و جعاله نسیه، به عنوان سود بانک در نظر گرفته میشود.

5- چنانچه این موضوع به جهت فرار از ربا (حیله غیر مجاز ربا) تلقی شود، در حکم معامله ربوی خواهد بود. از این رو رعایت دقیق مفاد قرارداد جعاله مورد تاکید میباشد.

6- بر طبق مادّه 70 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیشدریافت پیشپرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت پرداخت نمایند.

دانلود فرم های عمومی

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد جعاله

آدرس کوتاه شده: