چچ

تسهیلات قرض الحسنه

تعـــریف
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به شخص حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نماید.

هــــــدف:

بر اساس ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بهمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، بانک ها با تخصیص بخشی از منابع خود و بر طبق ضوابط شورای پول و اعتبار وام قرض الحسنه پرداخت می کنند.

ویــــــژگی ها به (جهت عقد):

تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار(به صورت تعاونی) جهت کسانی که فاقد این امکانات میباشند.

کمک به افزایش تولید داخلی با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.

رفع احتیاجات ضروری (به اشخاص، به تعاونی ها).

قــوانین و مقـررات مرتبط:

مواد 15 الی 17 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)

تـــوضیحات تکمیلی:

1- در هنگام انعقاد هر قرارداد شرایط عمومی گفته شده توسط بانک بررسی شده و از وجود و صحت آن اطمینان حاصل می نمایند.

2- هزینههای پرداخت قرضالحسنه در هر مورد بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت کارمزد محاسبه و از قرضگیرنده دریافت خواهد شد.

3- مدت باز پرداخت وام قرض الحسنه تولیدی، حداکثر پنج سال و وام قرض الحسنه رفع احتیاجات ضرور حداکثر سه سال است.

4- برای اطمینان از وصول مطالبات، بانک نسبت به اخذ تضامین کافی از مشتری اقدام نموده و طبق قانون بابت اعطای وام قرض الحسنه کارمزد دریافت مینماید. (بین2 تا 4درصد)

5- ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سود نمی‌گیرد؛ اما برای خدماتی که ارائه میدهد کارمزد دریافت میکند.

6- در صورتی که جهت مصرف خاصی در وام قرض الحسنه شرط نشود، مشتری میتواند در هر زمینهای آن را مصرف کند.

دانلود فرم های عمومی

دانلود فرم های اختصاصی:
فرم قرارداد قرض الحسنه

آدرس کوتاه شده: