چچ

مشارکت مدنی

تعـــریف
مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد.

هــــــدف:

بانک ها در جهت گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش های خدماتی و پیمانکاری ، قسمتی از سرمایه درگردش واحدهای مذکور را در قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی ـ صادراتی و بازرگانی داخلی) تامین می نمایند. اعطای تسهیلات مشارکت مدنی دربخش های خصوصی ، دولتی و تعاونی مجاز می‌باشد.

ویــــــژگی ها:

در مشارکت مدنی، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می کند، تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکا صورت می گیرد. مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه، غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود. مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. مشارکت مدنی باید ظرف مدت یک سال خاتمه یابد و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان صورت گیرد، زمان قرارداد حداکثر می‌تواند 3 سال باشد. در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. در این خصوص، شریک متعهد می شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌کند، خریداری و قرارداد را تصفیه کند. فروش اقساطی سهم الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد امکان پذیر است.

مدت مشارکت مدنی باتوجه به گردش کار دریک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت طبق ضوابط بانک تعیین می گردد.

قوانین و مقررات مرتبط:

- ماده 571 قانون مدنی

- مواد 18 الی 22آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)

توضیحات تکمیلی:

1- در هنگام انعقاد هر قرارداد شرایط عمومی توسط بانک گفته شده و پس از آن از وجود صحت آن اطمینان حاصل می نمایند.

2- بانک موظف است قبل از اقدام به عقد قرار داد عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت باشد.

3- بانک مکلف است در قرارداد نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

4- مدت تسهیلات مشارکت مدنی احداث بنا در ملک شریک یک سال و در صورت عدم تکمیل پروژه قابل تمدید (حداکثر مدت تسهیلات از شروع قرارداد، سه سال) می باشد.

5 - حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی 80% کل سرمایه مشارکت خواهد بود.

6- انواع تسهیلات مشارکت مدنی عبارتست از:‏

1. مشارکت مدنی بازرگانی؛ ‏‏2. مشارکت مدنی خدماتی؛‏ 3. مشارکت مدنی صادراتی؛ ‏4. مشارکت مدنی مسکن.

دانلود فرم قرارداد مشارکت مدنی

آدرس کوتاه شده: