چچ

فهرست تسهیلات ریالی

بانک توسعه تعاون افتخار دارد با طراحی و ارائه انواع تسهیلات، نیازهای شما را در جهت تأمین مالی فعالیت هایتان برآورده سازد.

انواع تسهیلات

شــرایط عمومی قــراردادهای بانکی

انعقاد هر نوع قرارداد بین اشخاص، می بایست دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشد. در این بخش به شرایط عمومی اشاره خواهد شد و در بیان هر عقد (قرارداد) شرایط اختصاصی آن نیز بیان خواهد شد.

شرایط عمومی

1- اهلیت طرفین معامله

اهلیت به معنی شایستگی برای داشتن حق و اجرای حق است. برای اینکه افراد اهلیت معامله داشته باشند می بایست:

1- بالغ (سن 18 سال)

2- عاقل (مجنون و دیوانه نباشد)

3- رشید باشند.

4- هم چنین معامله در حال مستی، بیهوشی یا درخواب به واسطه فقدان عقد باطل است.

برای اینکه اشخاص حقوقی نیز برای معامله اهلیت داشته باشند می بایست شرکت به ثبت رسیده باشد و در حال تصفیه به علت ورشکستگی یا انحلال نباشد و توسط مقامات صالح نیز توقیف نشده باشد.

2- قصد طرفین برای انجام معامله و رضای آن ها

طرفین معامله می بایست قصد جدی انجام معامله را داشته باشند.

3- معلوم و معین بودن مورد و موضوع معامله

مورد و موضوع معامله نباید مبهم یا مردد باشد،

4- مشروعیت جهت معامله در صورت تصریح جهت معامله

در معامله می بایست، جهت آن مشروع باشد.

مدارک مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات

اشخاص حقیقی

 • اصل شناسنامه و کارت ملی.
 • جواز تأسیس، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه بهداشت، یا سایر مجوزهای مرتبط با نوع فعالیت متقاضی که از مراجع ذیصلاح می بایست اخذ گردد.
 • وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانکها و موسسات اعتباری.

اشخاص حقوقی

 • اساسنامه، آگهی تأسیس درج شده در روزنامه رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء.
 • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، حدود و مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت.
 • اصل شناسنامه و کارت ملی هر یک از امضاداران شرکت به انضمام مشخصات کامل و نشانی آنان.
 • آخرین صورت اسامی اعضاء و یا سهامداران.
 • ترازنامه و صورت حساب سود و زیان آخرین دوره مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
 • تکمیل فرم های مربوطه.
 • ارائه طرح با توجیهات فنی، اقتصادی و مالی برای طرح های ایجادی، توسعه ای و تکمیلی.
 • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل اجرای طرح و یا فعالیت به نام متقاضی.
 • ارائه پیش قرارداد یا پیش فاکتور، شامل مشخصات کامل کالا یا خدمات مورد نظر و بهای آن که ممهور به مهر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باشد.
 • گزارش کارشناس بانک.
 • وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانک ها و موسسات اعتباری.

نکته: برای طرح هایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند، نیاز به ارائه صورتحساب سود وزیان و ترازنامه نمی باشد مگر آنکه یک سال مالی از فعالیت آنها گذشته باشد.

آدرس کوتاه شده: