چچ

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله

شرایط افتتاح حساب

 • حداقل مبلغ جهت افتتاح این نوع حساب، یک میلیون ریال ( 1.000.000 ) می باشد.
 • حداقل موجودی جهت واریز سود به این نوع حساب، یک میلیون ریال (1.000.000) می باشد.
 • حداقل سن افراد جهت افتتاح سپرده بلند مدت یکساله ، 18 سال تمام می باشد. ( افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم بلامانع است.)

تبصره1: حداقل موجودی لازم جهت افتتاح این نوع حساب بصورت سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

مزایا

 • نرخ سود این نوع سپرده گذاری، ۲۰/۵درصد می باشد.
 • با توجه به میزان موجودی، سپرده شما به تعدادی فقره کوچک تر تقسیم می شود تا چنانچه قبل از فرا رسیدن سر رسید نهایی، نیاز به برداشت بخشی از وجه داشته باشید، بتوانید برخی فقرات سپرده را باطل کنید و از سود فقرات باقیمانده کماکان مطابق نرخ قبلی بهره مند شوید.
 • نرخ سود علی الحساب بوده و پس از مشخص شدن سود قطعی، مابه التفاوت مبلغ سود محاسبه و واریز می گردد.
 • نحوه محاسبه سود، ماه‌شمار بوده و روز اول هر ماه به حساب کوتاه مدت مشتری واریز صورت می پذیرد.
 • به روز افتتاح حساب نیز سود تعلق می گیرد.
 • در صورت عدم مراجعه صاحب حساب برای یک دوره، سپرده به صورت خودکار تمدید می گردد.

تبصره 1: نرخ سود این نوع سپرده ها بصورت سالیانه توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب
افراد حقیقی

 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی

اشخاص حقوقی

 • اساسنامه، آگهی تأسیس درج شده در روزنامه رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء
 • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، حدود و مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت
 • اصل شناسنامه و کارت ملی هر یک از امضاداران شرکت
 • تقاضانامه شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.
 • تکمیل فرم های مربوطه

تبصره 1 : در خصوص واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی احکام صادره مبنی بر افتتاح واحد، تفویض اختیار، تعیین مدیران و اعطای حق امتیاز از سوی بالاترین مرجع سازمان متبوع در حکم مدارک قانونی آنان می باشد.
تبصره 2 : در مورد شرکت های غیر سهامی اخذ یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از شرکت نامه که به ثبت رسیده ضروری است.

آدرس کوتاه شده: