چچ
حساب قرض الحسنه جاری

حساب قرض الحسنه جاری

این نوع سپرده یکی از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می باشد. از مزایای این حساب، امکان برخورداری از خدمات چک و قابلیت وصول آن در کلیه شعب بانک بدون اخذ کارمزد می باشد.

حساب قرض الحسنه جاری:


مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب:


شخاص حقیقی:

  • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
  • ارائه معرفی نامه معتبر با امضاء حداقل یکی از مشتریان شناخته شده یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
  • تکمیل فرم های درخواست افتتاح حساب توسط متقاضی و یا وکیل صاحب حساب
  • اخذ استعلام از بانک مرکزی ج. ا.ا از مشتری و وکیل ایشان توسط بانک

اشخاص حقوقی:

  • اساسنامه، آگهی تأسیس درج شده در روزنامه رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء
  • تقاضانامه شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد
  • پیش بینی افتتاح حساب جاری در اساسنامه شرکت
  • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، حدود و مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت
  • اصل شناسنامه و کارت ملی هر یک از امضاداران شرکت
  • تکمیل فرم های مربوطه

تبصره 1: افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی چنانچه طبق مقررات مربوطه در ایران به ثبت رسیده

آدرس کوتاه شده: