چچ

ضمانت نامه های ارزی

بانک توسعه تعاون نیز به منظور گسترش و تنوع بخشی به خدمات خویش و استفاده از ابزار مناسب و بهره مندی از مزایایی چون جذب مشتری، افزایش منابع بانک و ایجاد تسهیل در جهت اجرای پروژه های عمرانی، اقدام به صدور ضمانت نامه ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، پذیرش و مطالبه در چارچوب ضوابط و شرایط دستورالعمل های مربوطه می نماید.
ضمانت نامه های ارزی به دو دسته ضمانت نامه های صادره و ضمانت نامه های وارده تقیپسیم می شوند.
ویژگی‌های محصول:
- ابزاری مطمئن در امر پرداخت مبلغ پیش پرداخت اعتبار اسنادی توسط وارد کننده به ذینفع
- تسهیل امر واردات
- افزایش رتبه اعتباری بانک
- افزایش منابع بانک
شرح :
درارتباط با قراردادهای منعقده فی مابین ضمانت خواه و ذینفع به منظور انجام کار یا پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت و سایر فعالیت های پیمانکاری و خدماتی طی تضامین و وثایق دریافتی از مشتریان بانک ضمانت نامه ارزی صادر می شوند. صدور ضمانت نامه های صادراتی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی صرفا" توسط امور بین الملل و به اتکا بند (ز) صدور ضمانت نامه های ارزی صادراتی از بخش چهارم، تسهیلات ارزی مجموعه مقررات ارزی صادره بانک مرکزی ج.ا.ا انجام می شود.
فرآیند دریافت خدمت یا محصول:
 1. مراجعه متقاضی به یکی از شعب ارزی ، افتتاح حساب ارائه مدارک و تکمیل فرم های اولیه درخواست
 2. بررسی و تأیید شعبه و مدیریت شعب استان و سپس ارسال مدارک به اموربین الملل به منظور بررسی اولیه
 3. ارسال مستندات به اداره صادرات بانک مرکزی ج.ا.ا جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه و در صورت موافقت ابلاغ به استان مربوطه جهت تشکیل پرونده
 4. ارائه وثایق و تضامین
 5. ثبت مشخصات در درگاه الکترونیک و اخذ شماره ضمانتنامه توسط شعبه ارزی
 6. اخذ تائیدیه مبنی بر اخذ وثایق و احراز شرایط، تامین و اخذ وجوه لازم(سپرده نقدی،کارمزد و ...)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
 • مدارک هویتی و مستندات محل اقامت متقاضی، مدارک مالکیت
 • نامه ذینفع حاوی مندرجاتی شامل نام ذینفع، مبلغ، نوع ارز، نوع ضمانت نامه ارزی درخواستی
 • استعلام و اعتبار سنجی تعهدات شرکت و صاحبان امضاء مجاز از سیستم بانکی و بانک توسعه تعاون.
 • ترازنامه دو دوره مالی قبل، سود وزیان دو دوره مالی قبل و تراز آزمایشی برای دوره جاری (که ضمن امضاء امضاءداران و بازرسین ، به تصویب مجمع عمومی نیز رسیده باشد).
 • ارائه گزارش اقتصادی و برآورد فروش (کلیه صفحات ممهور به مهروامضاء مجاز شرکت باشد).
 • ارائه مستندات مربوط به وثائق و تضمینات پیشنهادی متقاضی
 • قرارداد اولیه و پایه
آدرس کوتاه شده: