چچ

گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی

برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش از برخی دانشگاه های خارجی به منظور اثبات توان مالی در مدیریت هزینه های پیش رو در سفر کاری، تحصیلی، تفریحی، ارائه تأییدیه بانک از صورت وضعیت حساب بانکی متقاضی ضروری است.
ویژگی‌های محصول:
  1. قابل صدور در تمامی شعب بانک توسعه تعاون
  2. دارای فرمت بین المللی و قابل پذیرش در سفارت خانه های خارجی
  3. حاوی آخرین وضعیت نقدینگی و همچنین معدل حساب متقاضی در دوره درخواستی
شرح :
صورت وضعیت صادر شده حاوی اطلاعات هویتی متقاضی، آخرین وضعیت نقدینگی، معدل حساب متقاضی در ماه های اخیر می باشد. که درنهایت به امضاء و تایید دو نفر از صاحبان امضاء شعبه مربوطه و ممهور به مهر لاتین شعبه صادر می گردد.
فرآیند دریافت خدمت یا محصول:
  1. مراجعه به یکی از شعب بانک
  2. ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه ، پاسپورت) و تکمیل فرمهای مربوطه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه ، پاسپورت)
آدرس کوتاه شده: