۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۱:۲۴ تعداد بازدید: ۱۰۸
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

رعایت برگشت ۸۰ درصد برگه‌های چک به بانک برای دریافت دسته‌چک جدید شامل سازمان‌ها و مشتریان اعتباری که مصرف بالایی دارند نیز می‌شود؟

بله. شامل تمام مشتریان است. به‌موجب بند 6-8 دستورالعمل موضوع ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک، مصوب 99/9/25 شورای پول و اعتبار، اعطای دسته‌چک به "شخصی که کمتر از 4/5 [هشتاد درصد] از مجموع تعداد برگه‌های آخرین دسته‌چک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثبت‌شده باشد"، ممنوع است.
نظر به اطلاق مقرره فوق، موضوع لزوم رعایت نصاب 80 درصد مذکور، شامل تمامی اشخاص (صرف‌نظر از اینکه اصولاً مصرف چک بالایی داشته باشند یا خیر) می‌شود.