۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۱:۰۵ تعداد بازدید: ۲۶۹
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

اگر چک ذینفعان متعدد داشته باشد و یکی از ذینفعان اطلاعات چک را در سامانه تأیید کرده باشد آیا ذینفع دیگر می‌تواند نسبت به وصول چک اقدام کند؟

با تأیید یکی از ذینفعان، چک در وضعیت تائید شده قرار خواهد گرفت. لیکن در صورت تعدد ذینفعان چک، وصول چک می‌بایست با درخواست تمامی ذینفعان به عمل آید؛ مگر اینکه برخی ذینفعان، از سایرین، وکالت یا نمایندگی جهت وصول چک را اخذ نموده باشند.