۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۷ تعداد بازدید: ۲۴۱۶
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود چه می شود؟

مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود و صرفاً به عنوان یک سند مدنی مؤید طلب است.